Årsmøte i Jomfruslettfjell Løypelag 13. april 2017

Innkalling til årsmøte 2017 i Jomfruslettfjell Løypelag

Torsdag 13 april på Gamlestølen Fjellstue kl 18.30.

Årsmøtet etterfølger Gamlestølen Vel sitt møte som starter kl 1700 samme sted.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Registrering av fremmøtte
 6. Årsberetning
 7. Prosjekter 2017/18
 8. Forslag til budsjett 2017/18
 9. Valg av styremedlem
 10. Valg av revisor
 11. Oppnevning av valgkomite
 12. Eventuelt

 

Velkommen!

Styret i Jomfruslettfjell Løypelag