Torsdag 18. april 2019 kl. 10.00 – 11.30 på Gamlestølen Fjellstue.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende senest to uker før møtet.

SAKSLISTE:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
5. Registrering av fremmøtte
6. Årsberetning
7. Prosjekter 2019/2020
8. Forslag til budskjett 2019/2020
9. Valg av styremeldem
10.Valg av revisor
11.Oppmenvning av valgkomite
12.Eventuelt

Velkommen!
Styret i Jomfruslettfjell Løypelag

Regnskap og budsjett vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Årsberetning: Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning2019